Formaliteiten na de uitvaart

Na een overlijden dient er aangifte van overlijden gedaan te worden bij de gemeente waar de dierbare is overleden. Bijna altijd wordt dit verzorgd door Scholtus uitvaart. Door de aangifte van overlijden bij de gemeente worden automatisch diverse instanties geïnformeerd over de nieuw ontstane situatie. In principe worden geïnformeerd:

Belastingdienst
Grote pensioenfondsen
Ziektekostenverzekeraars
De Sociale Verzekeringsbank (AOW, ANW)
Rijksdienst Wegverkeer
UWV (WW, Ziektewet, WAZ, WIA, WAO, Wajong)


Helaas gaat soms toch iets fout en het is je eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of alle instanties daadwerkelijk geïnformeerd zijn. Een aantal afdelingen binnen de gemeente wordt bijna altijd ook in kennis gesteld, zoals WOZ, rioolrecht en afvalstoffenheffing. De andere instanties dienen door de nabestaanden zelf op de hoogte gebracht te worden. Ondanks dat dit vaak als extra belasting voelt in deze toch al emotionele periode, adviseren wij wel hiermee aan de slag te gaan om eventuele onaangename verassingen te voorkomen. Om je een beetje op weg te helpen hebben wij een aantal belangrijke zaken voor je op een rij gezet. 

Vergeet de sport contributie niet

Algemeen

Laat alle (mogelijke) erfgenamen weten dat ze geen financieel waardevolle spullen uit het huis van de overledene mogen meenemen. De kans bestaat dat iemand de erfenis daarmee zuiver aanvaardt. Ook eventuele schulden van de overledene komen dan voor diens rekening. Liggen er waardevolle spullen in huis? Overleg dan wie de spullen in veiligheid stelt en leg dit schriftelijk vast.

Als u zelf het overlijden meldt bij een bedrijf of instantie, stuur dan niet alleen een kopie van de akte van overlijden mee, maar ook gegevens van de overledene zoals het uitkerings- of polis nummer. Informeer of instanties een verklaring van erfrecht nodig hebben voor de afwikkeling. Voor een verklaring van erfrecht gaat u naar de notaris. Bewaar de rekening van de uitvaart. U heeft die misschien nodig voor de uitkering van de uitvaartverzekering of als aftrekpost voor de erfbelasting. Degene die de opdracht geeft voor de uitvaart is verantwoordelijk voor de betaling.

Informeer of er een testament is. Dit kan bij de notaris of u kunt zelf schriftelijk informeren bij het Centraal Testamenten register. 

Had de overledene een auto? Zorg ervoor dat de erfgenamen binnen vijf weken het kentekenbewijs hebben overgeschreven (ook als u de partner bent van de overledene). Gaat de auto naar de sloop, kies dan voor een erkend sloopbedrijf. Alleen zo krijgt u een vrijwaringsbewijs. 

Wim

Bankzaken

Bankzaken kunnen niet wachten en moeten worden afgehandeld. De hypotheek of huur moet worden betaald, maar ook komen er nog steeds rekeningen binnen. Wacht daarom niet te lang met het regelen van de bankzaken. Benader de bank, meld het overlijden en vraag wat het beleid van de bank is omtrent een overlijden. Onderstaand in het kort een aantal belangrijke punten.

Als u gevolmachtigde bent, toon dan bij de bank een verklaring van erfrecht, dan kunt u de bankzaken afhandelen.

Vraag de bank om een overzicht van de periodieke betalingen en automatische incasso's. Op de bankafschriften ziet u welke abonnementen iemand had.

Worden vaste betalingen meteen stopgezet? Is de en/of rekening nog beschikbaar? Geef het overlijden door aan bedrijven die automatisch incasseren en waarvan de levering niet zomaar kan worden stopgezet, bijvoorbeeld gas, water en licht. Maak afspraken met  die bedrijven. Vraag bijvoorbeeld om een lager maandelijks bedrag (het energiebedrijf kan een leegstandtarief in rekening brengen). 

Dienen de rekeningen op een andere naam komen te staan? Is het mogelijk producten op te zeggen?

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een loket geopend voor slapende tegoeden: slapendetegoeden.nl. Hier kunt u nagaan welke bankrekeningen aanwezig zijn. Meld het overlijden en vraag een bewijs van het tegoed op het moment van overlijden.

Had de overledene beleggingen? Vraag wat de waarde was op het moment  van overlijden. U dient dit aan te geven bij de erfbelasting. U kunt met de erfgenamen overleggen wanneer het een goed moment is om de beleggingen te verkopen. Dit is niet direct noodzakelijk, maar kan ook pas in overleg op langere termijn plaatsvinden. 

Eventuele schuldeisers mogen zich na drie maanden melden. U heeft ook zelf een plicht om schuld­eisers te benaderen.

Slapende tegoeden
Bankzaken

Belasting

Bewaar alle facturen van de kosten die de erfgenamen maken vanwege het overlijden. Sommige kosten zijn aftrekbaar van de erfbelasting. Andere kosten verrekent u later met de andere erfgenamen.

Na het overlijden doet u voor de inkomstenbelasting aangifte van het jaar van overlijden. Van de Belastingdienst krijgt u dan meestal een belastingaanslag voor de inkomstenbelasting van de overledene. U betaalt de belasting die de overledene nog was verschuldigd. Dat kan van de bankrekening van de overledene, als daar genoeg geld op staat.

Erft u een koophuis? Dan rekent de erfbelasting met de WOZ­waarde van vorig jaar. Vindt u die te hoog? Dan kunt u bezwaar aantekenen. Dit kan erfbelasting schelen.

Na een overlijden ontvangt u als erfgenaam meestal automatisch een aangifteformulier voor de erfbelasting. Krijgt u dat niet, dan moet u het formulier zelf opvragen bij de Belastingdienst. U heeft acht maanden om belastingaangifte te doen.

Erft u als partner volgens de wettelijke verdeling, maar pakt dat belastingtechnisch ongunstig uit? Dan heeft u drie maanden om af te zien van de wettelijke verdeling. De notaris kan samen met u bekijken welke verdeling belastingtechnisch gunstig kan zijn.

Heeft u na het overlijden van uw partner een eenpersoonshuishouden? Vraag of uw tarief voor de rioolbelasting en andere gemeentelijke belastingen omlaag kunnen. Soms heeft u recht op een (of hogere) huursubsidie.

Blijft u na het overlijden alleen achter met uw kinderen? Vraag advies aan een belastingadviseur of de belastingtelefoon over aftrekposten voor bijzondere lasten.

Belastingdienst

Crypto

Belegde de overledene in crypto zoals Bitcoin, Ethereum of in NFT (non fundable tokens)?

Vaak is de bankrekening gekoppeld aan een broker zoals Bitvavo, Litebit of Btc direct. De cryptomunten behoren tot het vermogen van de overledene en er moet erfbelasting betaald worden over de waarde van de munten op de dag van overlijden.

Meld het overlijden bij de broker en de opbrengst van de verkochte bezittingen worden gestort op de rekening. 

Er is nog een leven na de dood

Digitale nalatenschap

Iedereen heeft een telefoon, tablet of computer. Na het overlijden houdt het echte leven op en blijft de 'digitale erfenis' springlevend achter. Wat gebeurt er met de data? Wie mag of kan alle mails en apps lezen? 

Vaak is de toegangscode onbekend, maar willen nabestaanden toch nog toegang tot de foto's of andere documenten.

Zeg daarom een telefoonnummer niet direct op en laat het nog een paar maanden doorlopen. Je hebt namelijk vaak het nummer nodig voor bevestigings-smsjes en voor tweefactorauthenticatie.

Kom je er zelf niet uit en loop je vast? Het bedrijf 'digital life legacy'kan je verder helpen.

Digital life Legacy
Digital life Legacy

Social media

Na een overlijden is het vaak lastig om een account te wijzigen of te verwijderen wanneer u niet over de inlogcodes beschikt. Probeer te achterhalen waar uw dierbare een account had en wat de inloggegevens zijn. Kunt u niet achter de inloggegevens komen, dan kunt u als familielid de meeste accounts wel laten verwijderen. Dit kost u alleen wat meer tijd. Bent u geen familie van de overledene? Bij sommige social media kunnen ook niet-familieleden een profiel laten verwijderen.

Bij Facebook en Instagram kunt u ervoor kiezen om een herdenkingsstatus voor het account aan te vragen. De pagina van de overledene blijft dan met deze status bestaan, maar er kunnen geen berichten meer op worden geplaatst. U kunt er ook voor kiezen om van de profielpagina een besloten gedenkplek te maken waar familie en vrienden van de dierbare overledene hem of haar kunnen herdenken, of herinneringen kunnen delen.

Lees meer over het verwijderen van Facebook of wijzigen van de verschillende accounts:

Facebook profiel verwijderen
Facebook herdenkingsstatus aanvragen
X account verwijderen
LinkedIn account verwijderen
Google (Google+, Gmail en Youtube) account opheffen 
Instagram account verwijderen
Instagram herdenkingsstatus aanvragen
Pinterest profiel sluiten

TikTok verwijderen

opzeggen socials
Levensverzekering en uitvaartverzekering zijn niet hetzelfde

Verzekeringen

Geen idee welke verzekering er zijn? 

In de papieren of de bankafschriften ziet u waar de overledene was verzekerd.

Was er een verzekering die uitkeert bij overlijden? Door alle overnames en risicospreidingen van verzekeraars is het vaak een puzzel waar een verzekering is ondergebracht. Laat Scholtus uitvaart kostenloos de verzekering indienen, je mag ook zelf de overlijdensuitkering aanvragen.  Op de polis of in de voorwaarden van de verzekering staat wie de uitkering ontvangt. Meestal is dat de partner.

Had u met uw overleden partner een gezamenlijke zorgverzekering? Vraag de zorg verzekeraar om de polis aan te passen.

verzekering
Recht op overlijdensuitkering

Werkgever

Meld het overlijden aan de werkgever. Die moet aan de partner of de kinderen een bedrag gelijk aan een maandsalaris uitkeren. Dat bedrag hoort niet tot de nalatenschap maar is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van het overlijden. 

Daarnaast moet de werkgever ook het salaris van de maand van overlijden plus (een deel van) het vakantiegeld uitbetalen. Dit bedrag is wel onderdeel van de nalatenschap en moet op een rekening op naam van de overledene worden gestort.

Als uw partner bepaalde uitkeringen had, dan kan het zijn dat u recht heeft op een overlijdensuitkering. U kunt dit navragen bij het UWV.

werk

Wonen

Koophuis
Het overlijden van een partner heeft bijna altijd gevolgen voor de hypotheek. Informeer of een levensverzekering aan de hypotheek is gekoppeld. Beslis wat je met het koophuis doet. Blijft de partner erin wonen?  Koopt een van de erfgenamen de andere erfgenamen uit? Bespreek met de bank, maar bijvoorbeeld ook met een onafhankelijk hypotheekbemiddelaar of het verstandig is om de hypotheek over te sluiten, zodat de maandlasten lager worden.

Huurwoning
Breng de verhuurder of woningbouwvereniging op de hoogte van het overlijden. Vraag bij de verhuurder wat er moet gebeuren en wat de opzegtermijn is. Heb je nog niet besloten of/en hoe je de erfenis aanvaardt? Leg dan schriftelijk vast waarom je de woning ontruimt en wat je tijdelijk met de inboedel doet. Zo voorkom je dat de erfenis per ongeluk zuiver aanvaardt. Was je partner officieel huurder? Laat het huurcontract dan op de nieuwe naam zetten. Check bij de Belastingdienst of u recht heeft op huurtoeslag.

Overlijden in een zorginstelling
Veel oudere mensen overlijden in een zorginstelling. Vaak moeten de kamers binnen een bepaalde tijd leeg zijn om plaats te maken voor iemand die op de wachtlijst staat. Maak hierover heldere afspraken met de instelling. Als er een partner is, kan het zijn dat de langstlevende wordt overgeplaatst naar een andere kamer, afdeling of locatie. Neem voor deze en andere praktische nazorg tips bij wonen contact op met de instelling, zodat er zo snel mogelijk duidelijkheid is.

sleutel